HAKKIMIZDA

Türkiye Sulama Kooperatifleri Birliği

Sınırlı Sorumlu Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜSKOOP-BİR) 1163 sayılı kooperatifler Kanunu Kapsamında kurulmuş tüzel kişiliğe haiz kurumsal bir yapıdır.

Kuruluşumuz 1966 dan bu yana birim sulama kooperatiflerinin kurulmaya başlaması, 1969 yılında çıkarılan 1163 sayılı kooperatifler kanunu kapsamında Sulama kooperatifleri ve Bölge Birliklerinin kurulması ve gelişmesi sürecinde üst örgütlenmesini tamamlayarak Tarım ve Köy işleri Bakanlığının 20.04.2001 tarihli ve 131 sayılı onayına istinaden, Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna 27.04.2001 tarihinde 16463 sicil numarası ile tescil yapılarak tüzel kişilik kazanmış ve tescile ilişkin ilanı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin.30 Nisan 2001 tarihli ve 5284 sayısında yayımlanarak kuruluş süreci tamamlanmış ve tüzel kişilik kazanmıştır.

Merkez Birliğinin Yönetim Merkezi: Ankara
Çalışma Bölgesi: Türkiye
Süresi: 49 yıl olup (Bu Süre Genel Kurul Kararı ile uzatılabilir.)
Kısaltılmış Adı: TÜSKOOP-BİR dir.

Merkez Birliğinin Asli Faaliyetleri:
Sınırlı Sorumlu Türkiye Sulama kooperatifleri Merkez Birliğinin amacı ve çalışma konuları Ana sözleşmesinde belirtilmektedir.

Amacı:
Ortak Birliklerin ve bunlara bağlı birim kooperatiflerin sulama, arazi ıslahı ve toprak muhafaza konularındaki müşterek menfaatlerini korumak bu hususta iktisadi faaliyetlerde bulunmak, faaliyetlerini koordine etmek, denetlemek uluslar arası ilişkileri düzenlemek, kooperatifçiliği geliştirmek ve ihtiyaç duyulan hususlarda eğitimlerine yardımcı olmaktır.

Çalışma Konuları:
a) Merkez Birliği olarak birliklerin amacına uygun yapılacak tesislerin programlanması, projelendirilmesi, inşası, işletilmesi, bakım ve onarımı gibi konularda rehberlik ve teknik yardım yapmak, bu maksatla ilgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği sağlamak.

b) Sulama Birlikleri sahasında toprak muhafaza ve Tarımsal sulama tekniğinin zorunlu kıldığı hallerde ilgili teşkilatların teknik yardımından yararlanarak, ilgili mevzuata göre arazi toplulaştırılması çalışmaları konusunda yardımcı olmak.

c) Ortak Birliklerin amacıyla ilgili her çeşit makine, araç, alet, takım yedek parça ve elektrik enerjisi, akaryakıt gibi ihtiyaç maddelerini daha elverişli şartlarda temin etmek.

d) Kuruluş amaç ve çalışma konuları ile ilgili gerekli tesisleri kurmak veya kurulmuş teşekküllere ortak olmak, taşınır ve taşınmaz mallar edinmek.

e) Kamu Kurum ve kuruluşları ile bankalardan sağlanacak kredi işlemlerinde ortaklarına kefalet etmek, gerektiğinde kredi kullanmak veya kullandırmak, bunun için gerekli ipotek işlemlerini yapmak, gerçek kişiler ve resmi kuruluşlarca yapılacak her çeşit yardım ve bağışı kabul etmek.

f) Ortaklarına hukuki, mali ve teknik konularda yardımcı olmak, gerektiğinde bu konularda eğitim ve denetim yapmak.

g) Çalışma konuları ile ilgili olarak gerektiğinde ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla iş birliği yapmak ve bu kuruluşlara üye olmak.

h) Ortakların sosyal güvenceye kavuşması için gerekli çalışmaları yapmak, her türlü hizmetlerinin sağlanmasında aracılık etmek.

i) Amaç ve çalışma konularında belirtilen konularda gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans v.b toplantılar düzenlemek olarak belirlenmiştir.

YÖNETİM KURULU

Ali Halis UYSAL
Genel Başkan
Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği
S. S. Manisa Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı

Semai KAYA
Genel Başkan Yard.
S. S. Afyon Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı

Kemal ÇETİN
Genel Başkan Yard.
S. S. Amasya Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı

Zafer ÖZKAN
Basın Genel Sekreteri
S. S. Ankara-Bolu-Çankırı-Kırıkkale-Yozgat Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı

Hüseyin YAVUZ
Muharras Üye
S. S. İzmir-Aydın Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı

İhsan AĞVEREN
Üye
S. S. Erzurum Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı

İbrahim AKÇA
Üye
S.S. Köy-Koop Burdur Birliği

***

DENETİM KURULU

Mustafa ÇETİNKAYA
Edirne S.S.  İpsala Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı
Mustafa BÜYÜKTOPBAŞ
S.S. Köy-Koop Burdur Birliği
Cengiz AKDEMİR
Amasya S.S. Keçi Sulama Kooperatifi Başkanı