DUYURU

Bağlı bulunduklar illerde faaliyet gösteren Sulama Kooperatifleri Bölge Birlikleri’ne üye olmayan tüm sulama kooperatifleri ile Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği’ne üye olmayan tüm bölge birliklerimize önemle duyurulur.

472
Tuskoop Duyuru
Tuskoop Duyuru

Sayı : E-98096904-205.99-9513632

Konu : Kamu Kaynaklı Desteklemelerden
Faydalanma

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10’uncu maddesiyle, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 72’nci maddesine yapılan fıkra eklemesiyle Kooperatiflerin, kooperatif birliklerine; kooperatif birliklerinin de merkez birliğine ortak olmadıkları takdirde kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacağı ve kamu kaynaklı
belirtilmiştir. Bu fıkranın yürürlüğe tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacağı girmesiyle ilgili olarak ise 25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3’üncü maddesiyle 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na Geçici 10’uncu Madde eklenerek “72 nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi hükmü kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapan kooperatifler hakkında 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanır” hükmü getirilmiştir. Kooperatiflerin ve birliklerin üst kuruluşlarına ortak olabilmeleri için ise Anasözleşmeleri gereği genel kurullarından yetki almaları gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle kamu kaynaklı tarımsal desteklemelerden faydalanan kooperatif ve kooperatif üst birliği ortaklarının, Kanun’un 72’nci ve Geçici 10’uncu maddeleri gereği olası bir hak kaybına uğramamaları ve desteklemelerden mahrum kalmamaları için hâlihazırda üst birliklerine ortak olmayan kooperatif ve kooperatif birliklerinin 2023 yılında yapılacak olan genel kurul toplantılarının gündemine “üst birliğe ortak olma yetkisinin alınması” konusuna yer verilmesinin, sorumluluk sahanızda kurulu bulunan kooperatif ve kooperatif birliklerine bildirilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burhan DEMİROK
Bakan a.
Genel Müdür V.