Sempozyum Sonuç Bildirgesi “Sulama Kooperatiflerinin Önemi, Sorunları ve Alınacak Önlemler”

1662
Toplantı Kareleri (3)
Toplantı Kareleri (3)

Sempozyuma katılan Sulama Kooperatifleri, Bölge Birlikleri, kamu kurumu yöneticileri tarafından yapılan sunumlar ve açıklamalarda belirlenen konuların öncelikleri çerçevesinde;

Ülkemiz iklim koşulları ve dünyada gıdanın %70’nin sulanan alanlardan sağlanması gerçeği, sulu tarımın desteklenmesini öngörmektedir. Sulama Alanlarında çiftçilik yapan kooperatif ortaklarının desteklenmesi, olumsuz iklim koşullarından etkilenmemesi, suyumuzun iyi yönetilmesini ‘su ve gıda güvenliği’ nin sağlanmasını gerekmektedir. Sulama Kooperatifi ve Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği’nin su yönetiminde etkinleştirilmesi alınacak kamusal kararlara bağlıdır.

Enerji maliyetlerinin düşürülmesinin kamu tarafından desteklenmesi, üretimin sürdürülebilmesini sağlayıcı unsurdur. Yapılan araştırmalar sonucu; Su kullanıcı örgütleri sorunlarının birincisi olarak ortaya çıkan elektrik enerjisi ücretlerinden KDV ve diğer ilave yükler ivedilikle kaldırılmalıdır.

Elektrik enerjisi ücretleri sorununun çözümü, sulama amaçlı kooperatiflerin kullandığı enerjiyi üretmesi için bölge birlikleri ve merkez birliğinin yasal olarak yetkilendirilmesi ve tesisin kurulacağı alan hususunda (imar, marjinal arazi, cet raporları) gibi mevzuatın kolay hale getirilmesi ile mümkündür. Sulama kooperatiflerinin enerji üretimi için ayrıca kooperatif kurmaya zorlanması, kooperatifleri bütünleşik yapıya yönlendirmekten uzaklaştırmaktadır.

Havza ve ürün bazında çalışmaların suya göre belirlenmesi önemsenmelidir. Sempozyumda 2500 Kooperatif ve 380.000 ortaklı Sulama Kooperatifleri, Su Yasası’nın çıkarılmasını talep etmiştir. Havza yönetmelerinde sulama kooperatiflerinin de olması gerekmektedir.

Sulama Kooperatifleri 7139 sayılı yasa ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ‘’kurulur, işletilir, denetlenir’’ maddesi Bakan oluru ile bir yıllığına Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır ancak bir yıllık süre geçmiş olup bu hususta yasal düzenleme ile 7139 sayılı yasa öncesine dönmelidir.

Sulama Kooperatifleri ve üst örgütlenmesi 7139 sayılı Yasa çerçevesinde DSİ tarafından Kooperatiflere yönelik borç silme ve tesislerin mülkiyetinden feragat ilişkisinin amaçlarının anlaşılır olmadığı yapılan müzakere ve tartışmalardan anlaşılmıştır. Öncesinde Merkez Birliğince yapılan yazışmalar ve sempozyumda DSİ yetkililerinin ifadelerinden de anlaşıldığına göre sonradan elde edilen mülkiyetler üzerinde hiçbir hak iddiasında bulunulmayacağını, tatlı suya ihtiyacın ve küresel iklim değişikliğinin ülkemizde gösterdiği etkilerin, bireysel kuyular ile bireysel Yer Üstü Sulama tesislerinin tahsislerinin yeniden yapılandırılması öncelikle değerlendirilmesi gereği vurgulanmıştır.

SONUÇ BİLDİRGESİNİ ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve kamuoyunun bilgilerine sunar, taleplerimin gerçekleştirilmesi için,

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla

Zafer ÖZKAN                          A. Halis UYSAL
TÜSKOOP-BİR                         TÜSKOOP-BİR
Genel Sekreter                        Genel Başkan